Obchodní podmínky


Všeobecné podmínky pronájmu Apartmánů na Šumavě

Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi nájemcem a pronajímatelem (majitelem objektu) Alešem Macháčkem. Smluvní vztahy jsou v souladu s příslušnými ustanovenými obecně závazných právních předpisů České republiky (zákon č. 526/1990 Sb. aj.). Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

1. Předmět a účel pronájmu

1.1. Předmět pronájmu
Předmětem pronájmu je zvolený soukromý apartmán na adrese Zdíkovec 1, Zdíkov, okres Prachatice

1.2. Účel pronájmu
Předmět pronájmu bude užíván výlučně ke krátkodobému rekreačnímu pobytu.

2. Cena, objednávka a rezervace ubytování

2.1. Objednávka a rezervace ubytování
a) Objednavatelem (dále jen nájemce) rekreačního pobytu musí být osoba starší 18 let, která odpovídá za závazky všech ostatních účastníků pobytu (viz. níže).
b) Na základě telefonické nebo písemné objednávky nájemce pronajímatel blokuje nájemci předmět pronájmu v předem domluveném termínu.
c) Po odsouhlasení termínu zaplatí nájemce obratem či nejdéle do tří pracovních dnů na účet pronajimatele zálohu ve výši 50% z ceny pobytu a oznámí počet ubytovaných osob (včetně dětí), jejich datum narození a jména. Dále nájemce oznámí svou adresu trvalého pobytu a telefonní číslo.
d) Po zaplacení zálohy a oznámení počtu ubytovaných osob je rezervace závazná a nájemci vzniká právo na přechodné ubytování v předmětu pronájmu v odsouhlaseném a potvrzeném termínu. Nájemce také zaplacením zálohy stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami pronájmu, rozumí jim a v plném rozsahu je respektuje. Neuhrazením zálohy ve stanoveném termínu rezervace pobytu automaticky zaniká.
e) Maximální počet ubytovaných osob v apartmánu číslo 1 je 6 osob + 2 přistýlky, v apartmánu číslo 2, 3 a B čtyři osoby v každém z těchto apartmánů s možností dvou přistýlek do každého apartmánu - Více v odkazu „Apartmány“ v internetové prezentaci. Případné dotazy týkající se kapacity objektu zodpoví pronajímatel.
f) Pronajímatel má právo odmítnout ubytování většího počtu osob, než je uvedeno na potvrzení objednávky.

2.2. Cena
a) Ceny za pronájem a služby jsou cenami sjednanými dle zákona č. 526/1990 Sb. dohodou mezi nájemcem a majitelem. b) Plná cena musí být uhrazena nejpozději 14 dní před nástupem na pobyt, pro rezervace na poslední chvíli pak nejdéle v den nástupu a převzetí předmětu pronájmu
c) Cena zahrnuje: pobyt v předmětu pronájmu na smluvenou dobu, spotřebu el.energie, spotřebu vody, toaletní papír, mýdlo, parkování před apartmány.
d) Cena nezahrnuje: rekreační poplatek/pobytovou taxu – tzv. “vzdušné” (viz níže), pojištění (Nájemci se doporučuje sjednat u vybraného pojišťovacího ústavu v ČR “Úrazové pojištění pro cesty a pobyt v tuzemsku”).

3. Odstoupení od smlouvy, storno poplatky
3.1. Stornovací podmínky vstupují v platnost dnem zaplacení rezervační platby nájemcem za pobyt. Zrušení objednávky pronájmu lze provést ze strany objednavatele i pronajímatele pouze písemně. Za den zrušení objednávky pobytu se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno pronajímateli, resp. objednavateli.
3.2. Při odstoupení od Smlouvy ze strany objednatele je tento povinen uhradit storno poplatky ve výši: 50% z celkové smluvní ceny ubytování je-li odstoupení oznámeno 15 a více dnů před zahájením pobytu. 100% z celkové smluvní ceny ubytování je-li odstoupení oznámeno 14 a méně dnů před zahájením pobytu. Ubytovatel může před uplynutím dohodnuté doby odstoupit od smlouvy, když host v rekreačním zařízení i přes upozornění hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje stanovení provozního řádu.
3.3. Storno je odečteno od zaplacené zálohy nebo z celkové ceny, vyúčtováno a vráceno nejpozději do 10 dnů.
3.4. Při přerušení pronájmu (pobytu) ze strany klienta se cena ani jakákoliv její část nevrací.
3.5. Při zrušení pronájmu ze strany majitele (vyšší moc, porucha objektu, vážná závada atd.) budou do 5 pracovních dnů nájemci vráceny všechny jím zaplacené poplatky a bude mu nabídnuta 10% sleva na eventuální příští pobyt.

4. Zahájení a ukončení ubytování
4.1. Objednavatel je povinen dodržet nástupní datum a čas od 14:00 do 19:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak) a ukončit pobyt v den uvedený na potvrzení objednávky nejpozději však do 11:00 hodin (pokud není dohodnuto jinak).
4.2. Hosté jsou povinni před odjezdem provést kontrolu s majitelem objektu nebo jeho pověřeným zástupcem o tom, že opouštený apartmán je bez závad a nic nebylo poníčeno. V případě zjištění poníčení jakéhokoliv vybavení apartmánu se objednavatel zavazuje pronajímateli uhradit vzniklé škody nejdéle do 10 pracovních dnů od přijetí vyúčtování škod. O škodách na místě sepíše pronajímatel s nájemcem protokol škodní události, kdy jednu kopii dostane každá ze smluvních stran.
4.3. Na přijaté platby od nájemce vystaví majitel nájemci potvrzení o zaplacení.
4.4. Majitel při převzetí objektu vybere od nájemce taxu, tzv. “vzdušné” dle místní vyhlášky pro Obecní úřad za osobu/den ve výši cca 15,- Kč (platí pouze osoby 18-69 let).
4.5. Při ukončení nájmu majitel s nájemce znovu zkontroluje stav objektu a zařízení dle inventáře. Neshledá-li žádných závad, převezme klíče. Pokud majitel zjistí po závěrečné kontrole závady způsobené nájemcem, je oprávněn majitel objektu vymáhat po nájemci úhradu způsobených škod.

5. Povinnosti nájemce
a) Řídit se Všeobecnými podmínkami majitele.
b) Obeznámit se s obsluhou předmětu pronájmu.
c) Vyvarovat se jednání, která by vedla k poškození objektu či jeho zařízení.
d) Dodržovat zásady bezpečnosti (nezasahovat do elektroinstalace, bezpečná manipulace s otevřeným ohněm atd.).
e) Nájemce plně zodpovídá za škody, které vznikly jeho přičiněním nebo zaviněním včetně všech účastníků pobytu (pronájmu).
f) Zjistí-li nájemce v průběhu rekreace jakoukoliv závadu, bez ohledu na to, zda ji způsobil sám či nikoliv, okamžitě vyrozumí majitele.
g) Účastníci pobytu (pronájmu) jsou plně zodpovědní za vlastní zdraví, bezpečnost a své osobní věci včetně finančních prostředků, automobilu apod. po celou dobu trvání pobytu. Majitel neodpovídá za škody na zdraví či majetku nájemce.
h) Nájemce se zavazuje dodržet maximální počet ubytovaných osob v předmětu pronájmu po dobu celého pobytu, udržovat předmět pronájmu a jeho okolí v čistotě a uvnitř objektu používat domácí obuv.
i) Uvnitř celého objektu je zakázáno kouřit.

6. Povinnosti pronajímatele
a) Garantovat výše uvedené vybavení objektu a služby.
b) Umožnit nájemci využití předmětu pronájmu a přidružených veřejných prostor po sjednanou dobu. Pronajímatel je povinen obeznámit nájemce s provozem a obsluhou předmětu pronájmu a jeho příslušenstvím.
c) Předat nájemci při nástupu předmět pronájmu v provozuschopném stavu, uklizený, nikým neobývaný.
e) Poskytnout základní vybavení v kuchyni.
f) Řešit oprávněné stížnosti a připomínky nájemce týkající se předmětu pronájmu.
g) Být po dobu ubytování nájemce v předmětu dostupný na mobilním telefonu.
h) Pokud vznikne ze strany majitele objektu situace, která má za následek zhoršení podmínek ubytování nájemce, má majitel za povinnost neprodleně provést všechna opatření, aby tuto situaci odstranil, eventuálně poskytl přiměřenou slevu z pobytu.

7. Odpovědnost
Při předání předmětu pronájmu seznámí pronajímatel nájemce s provozem rekreačního objektu. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, ztráty, zranění, odcizení či jiné újmy osob užívajících předmět pronájmu. Pobyt a pohyb osob po celé nemovitosti a ve všech jejich prostorách, také na pozemcích s ní souvisejících je výhradně na vlastní nebezpečí všech osob a na jejich plnou odpovědnost, s výjimkou případů, prokazatelně zaviněných pronajímatelem. Předmět pronájmu se předává i přebírá v řádném stavu a nepoškozen. Za nezletilé osoby odpovídají jejich rodiče nebo zletilý doprovod.

8. Pojištění
Objekt je pojištěn. Objednaný pobyt využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku 3. osoby), za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme. Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.

9. Závady
V případě, že se vyskytnou závady je třeba ihned o tomto uvědomit pronajímatele, jehož povinností je tyto závady, dle jejich povahy a charakteru, odstranit. Způsobí-li hosté pronajimateli škodu, jsou povinni ji pronajimateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.

10. Přechodná a závěrečná ustanovení
10.1. Platnost těchto podmínek může být mezi nájemcem a majitelem individuálně upravena výlučně písemnou formou.
10.2. Uhrazením zálohy či celé ceny pronájmu bere objednavatel tyto podmínky na vědomí a souhlasí s nimi.
10.3. Nájemce potvrzuje svůj souhlas s manipulací s jeho osobními daty dle zákona č. 110/2000 Sb. pro účely evidence ubytovaných, dále pro účely účetnictví ve smyslu daňových zákonů ČR. Pronajímatel se zároveň zavazuje, že neposkytne osobní údaje nájemce třetí straně.

Zpět na hlavní stránku